Afdrukken

Wettelijke vermeldingen

Kleber is verheugd u te verwelkomen op haar website.

Gelieve deze juridische kennisgeving te lezen alvorens deze site te raadplegen.
Kleber is een handelsnaam van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin die, in het kader van haar bandenactiviteit banden commercialiseert onder het merk Kleber.

ARTIKEL 1: VOORWERP
Deze kennisgeving stelt de voorwaarden vast waaronder Kleber de site www.Kleber.nl* ter beschikking stelt van de internetgebruikers, alsook de voorwaarden waaronder de internetgebruikers toegang hebben tot deze site en deze site mogen gebruiken. Het raadplegen van de site www.Kleber.nl* is onderworpen aan de naleving van de juridische kennisgeving die Kleber op ieder ogenblik kan wijzigen of bijwerken. Door de site www.Kleber.nl* te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt u deze juridische kennisgeving. Indien u niet akkoord gaat met de hieronder opgenomen clausules, wordt u aangeraden deze site niet te gebruiken.

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE SITE
Kleber streeft ernaar de site toegankelijk te houden, zonder ertoe gehouden te zijn hierin te slagen. Er wordt verduidelijkt dat om redenen van onderhoud, actualisering en om welke andere reden ook, met inbegrip van technische redenen, de toegang tot de site onderbroken kan worden. Kleber is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en voor de gevolgen die er voor de internetgebruiker kunnen uit voortvloeien.

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De inhoud (meer bepaald gegevens, geluidfragmenten, afbeeldingen, logo’s, merken, enz.) die op de site www.Kleber.nl* verschijnt of beschikbaar wordt gesteld, is beschermd onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en is de exclusieve eigendom van hun respectieve uitgevers. Alle gehele of gedeeltelijke kopieën, reproducties, weergaven, aanpassingen, wijzigingen, veranderingen, verspreidingen van de inhoud van de site van Kleber in het algemeen, ongeacht of deze toebehoort aan haar of aan een derde, via welk procédé dan ook, zijn ongeoorloofd, met uitzondering van een enkele kopie, op één enkele computer en voorbehouden voor het eigen en exclusieve gebruik door de kopiist. De elementen die worden voorgesteld op deze site kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden en worden ter beschikking gesteld zonder enige vorm van expliciete of stilzwijgende garantie en kunnen geen aanleiding geven tot enigerlei recht op schadevergoeding. De informatie en de afbeeldingen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht © 2019 Kleber of door het auteursrecht van haar partners. De logo’s zijn gedeponeerde handelsmerken.

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN DE DOCUMENTEN
Geen enkel van de documenten die afkomstig zijn van de site www.kleber.nl* mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, doorgestuurd of verspreid, op welke wijze ook, behalve in geval van één enkele registratie van de documenten op een microcomputer bestemd voor uw persoonlijke gebruik en niet-commerciële doeleinden. Bijgevolg dient u de eigendomsvermeldignen intact te houden. De wijziging of de verandering van deze documenten of het gebruik ervan voor andere doeleinden vormen een inbreuk op de eigendomsrechten van KLEBER of van derden.

ARTIKEL 5: E-MAIL
Om met KLEBER te corresponderen per e-mail moeten de internetgebruikers de e-mailformulieren invullen die ter beschikking worden gesteld op de site www.kleber.nl*. De antwoorden van KLEBER op de e-mails kunnen niet worden gelijkgesteld met of kunnen geen bewijs vormen van een reclame-, promotionele of commerciële activiteit op het grondgebied van het land van bestemming van de antwoorden.

ARTIKEL 6: BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
De documenten en informatie die verspreid worden op www.kleber.nl* worden verstrekt “as is” zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard ook. KLEBERbehoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren. KLEBER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de besmetting van het computermateriaal van de internetgebruikers ten gevolge van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen de besmetting door eventuele virussen die circuleren op het internetnetwerk. In geen geval kunnen KLEBER, haar werknemers, leveranciers of partners die op de site vermeld worden aansprakelijk worden gesteld op grond van een vordering tot contractuele aansprakelijkheid, strafbare aansprakelijkheid of enige andere vordering, voor enigerlei direct of indirecte, incidentele of gevolgschade, van welke aard ook, of voor enigerlei schade met name van financiële of commerciële aard, voortvloeiend uit het gebruik van de site of van informatie op de site.
De site www.kleber.nl* kan eenvoudige of dieplinks bevatten naar partnersites van KLEBER of van derden. KLEBER oefent geen controle uit over deze sites en aanvaardt dus ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van deze sites, de inhoud, reclame, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op of vanaf deze sites. Zo is KLEBER geenszins verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die zich kan voordoen ten gevolge van de toegang voor de internetgebruiker tot de site van de partner of van het gebruik van deze site, de niet-naleving door de inhoud en de diensten van enigerlei regelgeving of elke inbreuk op de rechten van derden. KLEBER wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie, het materiaal, de software van sites die via een hyperlink verbonden zijn met de site www.kleber.nl*.
Sommige informatie die aanwezig is op de site wordt aangeleverd door externe informatieleveranciers van KLEBER. De inhoud en de diensten die aangeleverd worden door de leveranciers van KLEBER op de site www.kleber.nl* vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van voornoemde leveranciers. KLEBER kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onderbrekingen of vertragingen bij het doorsturen van informatie en voor de gevolgen ervan.

ARTIKEL 7: JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT
Elk geschil betreffende de site of deze juridische kennisgeving wordt voorgelegd aan de rechtbank van Clermont-Ferrand, valt onder de toepassing van en wordt geanalyseerd volgens de Franse wetgeving wat betreft de grond, ongeacht de conflictenregels. Door de site www.kleber.nl* te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk toe in de toepassing van deze jurisdictiebepaling. Indien enige bepaling van deze juridische kennisgeving om welke reden ook onwettig, nietig of niet-afdwingbaar geacht zou worden, dan wordt zij beschouwd als geen deel uitmakend van deze juridische kennisgeving en heeft zij geen invloed op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen.
 
* en/of www.Kleber.com*
 
VERTROUWELIJKHEIDSBELEID
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Kleber hecht bijzonder veel belang aan de privacy van de bezoekers en gebruikers van zijn websites.
Dit document beschrijft de praktijken die Kleber hanteert met betrekking tot de persoonsgegevens die het eventueel dient te verzamelen, het gebruik dat ervan gemaakt wordt en de personen voor wie ze bestemd zijn.
Elke website van Kleber heeft echter een specifiek doel en heeft zijn eigen kenmerken. Als er aanvullende persoonsgegevens verzameld dienen te worden voor een specifieke website van Kleber, dan zult u daarvan in kennis gesteld worden op die site.
Persoonsgegevens
Over het algemeen kunt u de Kleberwebsites bezoeken zonder dat u persoonsgegevens dient mee te delen.
Om beter aan uw behoeften te beantwoorden kan Kleber echter vragen om persoonsgegevens over u te verstrekken, bijvoorbeeld om briefwisseling te voeren, in te gaan op verzoeken ...
Dit kan gaan om uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres enz.) en om andere specifieke informatie, zoals: gebruikersnaam, wachtwoord of bankgegevens.
Verzameling van persoonsgegevens
Kleber verzamelt alleen persoonsgegevens voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal deze gegevens niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.
Als Kleber persoonsgegevens verzamelt, dan stelt het daarvan de betrokkene in kennis tijdens of voor het verzamelen ervan en in ieder geval alvorens ze te gebruiken voor de vastgestelde doeleinden.
Kleber verbindt zich ertoe slechts persoonsgegevens te verwerken die passend, relevant en niet overdreven zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. Kleber zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt, nauwkeurig en, indien nodig, up-to-date zijn.
Gebruik van de op de websites van Kleber verzamelde gegevens
Kleber gebruikt de persoonsgegevens binnen de strikte grenzen van de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
Zo kan Kleber uw persoonsgegevens vragen om:
    u informatie te verstrekken over zijn producten en diensten
    uw transacties uit te voeren en te volgen
    deel te nemen aan de interactieve aspecten van zijn sites
    met u te communiceren en zakelijke relaties te ontwikkelen
Kleber verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor commerciële prospectie zonder uw voorafgaande toestemming.
Situatie in Nederland
Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens)
Het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens moet in principe gemeld worden aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
Situatie in België
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998, B.S., 3 februari 1999.
Loi de 8/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens moet in principe gemeld worden aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), beter gekend onder de benaming van Privacycommissie.
Ontvangers van de persoonsgegevens
De ontvangers van uw persoonsgegevens worden uitsluitend beperkt tot personen die uit hoofde van hun functie bevoegd zijn om uw gegevens te kennen.
Kleber kan zich verplicht zien uw persoonsgegevens mee te delen aan leverancier of dienstverleners op wie Kleber een beroep doet om uw aanvraag te behandelen. Deze laatsten zijn contractueel verplicht om de privacy en beveiliging van gegevens die zij eventueel ontvangen te respecteren en ze alleen te gebruiken voor het doel van de opdracht die hen werd toevertrouwd.
Kleber verbindt zich er eveneens toe uw persoonsgegevens niet, zonder uw toestemming, te verkopen, verhuren of over te dragen aan derden, behalve in de volgende gevallen: op grond van een gerechtelijke of administratieve beslissing, om te voldoen aan een toepasselijke wetgeving, om de rechten en de goederen van Kleber te beschermen.
Bewaarduur
Kleber bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op de doeleinden waarvoor zij verzameld werden en niet langer dan voorzien is door de van kracht zijnde wet.
Recht op toegang, wijziging, verwijdering en bezwaar
U kunt te allen tijde aan Kleber toegang vragen tot de persoonsgegevens over u.
U hebt ook het recht deze gegevens te wijzigen of te verwijderen en het recht, om legitieme redenen, er bezwaar tegen te maken dat wij deze gegevens verwerken.
Wat betreft commerciële prospectie kunt u uw recht op bezwaar gebruiken zonder enige rechtvaardiging.
Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met de webmaster van de desbetreffende website en/of met de Privacy Officer.
Gegevensbeveiliging
Kleber heeft beschermingsmaatregelen uitgewerkt om de vertrouwelijkheid, beveiliging en integriteit van de persoonsgegevens over u te verzekeren. De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die ze moeten kennen en die zijn opgeleid om de regels van geheimhouding na te leven.
In geval van een commerciële site zal het verzamelen van bankgegevens steeds gebeuren volgens doeltreffende en geoorloofde procedures voor beveiligde betalingen: deze maatregelen kunnen bestaan uit een SSL-encryptie (om de gegevens voor anderen onleesbaar te maken) bij het verzamelen of doorgeven van vertrouwelijke gegevens. Dergelijke informatie zal alleen gebruikt worden voor onlinebetalingen en zal niet worden bewaard.
Kleber zal er meer bepaald voor zorgen dat uw persoonsgegevens niet worden vervormd of beschadigd of dat onbevoegde derden er geen toegang toe hebben.
Cookies
Kleber verzamelt gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze websites om een betere dienstverlening te bieden aan bezoekers en gebruikers van deze sites, door het gebruik van cookies. Dit zijn bestanden die uw webbrowser op uw harde schijf plaatst wanneer u een site bezoekt. Cookies maken geen persoonlijke identificatie mogelijk. Gegevens die geregistreerd kunnen worden, zijn de pagina's die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip van bezoek of andere follow-upgegevens.
U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt bij de aanwezigheid van een cookie en u de mogelijkheid hebt deze al dan niet te accepteren. U kunt via uw browser ook cookies uitschakelen.
Internationale doorgifte van persoonsgegevens
Kleber is een internationale groep die databanken bezit in de verschillende landen waar de groep actief is. Kleber kan uw persoonsgegevens doorgeven binnen de groep in een van zijn databanken of aan externe partners buiten uw land van verblijf.
Aangezien het niveau van gegevensbescherming wereldwijd niet consistent is, geven wij uw gegevens alleen door aan ondernemingen van de Klebergroep of aan ondernemingen buiten de Klebergroep, die gevestigd zijn buiten de Europese Unie indien deze ondernemingen voorzien in eenzelfde of een gelijkaardig beschermingsniveau van uw persoonsgegevens als dat van Kleber.
Voor doorgiften binnen de Klebergroep zijn interne regels aangenomen die de doorgifte van gegevens afkomstig van de Europese Unie regelen. Klik op ""BCR's""  voor de details van de regels.
De doorgifte van gegevens buiten de groep wordt geregeld in contracten om een beschermingsniveau te garanderen dat vergelijkbaar is met dat van uw land van verblijf.
Interactieve diensten
Sommige websites van Kleber bevatten interactieve functies, zoals chat, forum ... U kunt indien u dat wenst, gebruik maken van deze interactieve functies door een inschrijvingsformulier in te vullen. Dit formulier vraagt u enkele persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres ... Deze persoonsgegevens worden verzameld om de interactieve diensten te verbeteren en aan uw behoeften te beantwoorden.
Geregistreerde gebruikers van deze diensten hebben toegang tot de informatie die tijdens de registratie verstrekt werd en kunnen de verstrekte informatie op ieder ogenblik wijzigen of vernietigen.
Minderjarigen
De Kleberwebsites zijn over het algemeen niet bestemd voor minderjarigen jonger dan (18) achttien jaar. Als dit het geval is, dan verzoeken wij u geen persoonlijke gegevens te versturen zonder toestemming van de ouders.
Links naar websites van derden
Kleberwebsites kunnen links bevatten naar sites van derden. Kleber heeft geen controle over deze sites en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor hun privacypraktijken of hun inhoud. Zo verzoeken wij u te informeren naar het beleid van deze sites inzake gegevensbescherming, alvorens ze te gebruiken of er persoonsgegevens te verstrekken.
Auteursrecht en handelsmerken
Raadpleeg onze gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.
Instemming met onderhavige praktijken
Door deze site te gebruiken stemt u in met deze praktijken. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van deze praktijken, gelieve deze site dan niet te gebruiken en geen persoonsgegevens te verstrekken.
Wijzigingen
Deze praktijken zijn bijgewerkt op 09 december 2010. Eventuele wijzigingen zullen hier worden gepubliceerd en zullen van kracht worden bij deze publicatie. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.

Uitgever van de site :

MICHELIN NEDERLAND N.V. 
Europalaan 30 
5232 BC ’s Hertogenbosch 

KvK : 18041029 

Directeur publicatie:

Marc ROOSENS

Hosting : 

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
Tel: +353 1 7063476