GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Deze Website wordt uitgegeven door:

 

MICHELIN NEDERLAND N.V.

 

Europalaan 30

 

5232 BC ’s Hertogenbosch

 

Nederland

 

KvK : 18041029

 

Deze Website wordt gehost door:

 

Microsoft Ireland Operations Ltd.

One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,

Dublin 18, D18 P521,

Ireland

+353 1 7063476 

 

Directeur publicatie: Marc ROOSENS

 

Kleber is een handelsnaam van Manufacture Française des Pneumatiques Michelin die, in het kader van haar bandenactiviteit, banden commercialiseert onder het merk Kleber.

 

Gelieve deze juridische kennisgeving te lezen alvorens deze Website te raadplegen www.kleber.nl..

 

De ondernemingen van de groep Michelin hebben hun eigen juridische identiteit. Om echter de communicatie op deze Website te vergemakkelijken kunnen de volgende termen worden gebruikt : « Michelin »  « Groep »  « groep Michelin » en « wij », waarbij deze termen worden gebruikt om alle Michelin groepsmaatschappijen aan te duiden die onafhankelijk opereren.

 

ARTIKEL 1 : DOEL

 

Het doel van deze juridische kennisgeving is om de voorwaarden en bepalingen te definiëren waaronder Michelin de Website aan u ter beschikking stelt en de voorwaarden waaronder u de Website bezoekt en gebruikt.

 

Elk bezoek aan de Website is onderworpen aan de naleving van de juridische kennisgeving waarop  Michelin zich het recht voorbehoudt om op elk moment wijzigingen aan te brengen of bij te werken. Toegang tot en gebruik van de Website houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 2 : TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD

 

2.1. Website : Toegang en gebruik

 

Hoewel Michelin het niet verplicht is, streeft zij er wel naar om de Website toegankelijk te houden. Er wordt op gewezen dat met het oog op onderhoud, correcties of om welke andere reden ook, waaronder technische, juridische of beveiligingsmaatregelen, de toegang tot de hele of een deel van de Website en / of inhoud kan worden beperkt, onderbroken of verwijderd. Michelin kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze tijdelijke of definitieve onderbrekingen noch voor de eventuele gevolgen die daaruit  voor u kunnen voortvloeien.

 

U gaat er mee akkoord de Website niet frauduleus te bezoeken of te gebruiken, vooral niet de interactieve gedeelten voor zover die aanwezig zijn.

 

2.2. Inhoud : Toegang en gebruik

 

Deze Website is toegankelijk voor elke gebruiker. De informatie over het merk KLEBER, zijn producten, zijn veiligheidstips en het TRUST-programma.

 

Michelin behoudt zich het recht voor om de inhoud en/of de Website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te corrigeren, te beëindigen en/of te verwijderen.

 

Binnen de volgende grenzen verleent Michelin u het recht om de inhoud van Website Michelin (i) te downloaden, af te drukken of te gebruiken voor zover het downloaden mogelijk is, (ii) voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, (iii) te goeder trouw en (iv) waarbij het  eigendomsrecht en de datum waarop op deze inhoud online gezet is vermeld wordt, voor zover deze informatie beschikbaar is. Dit recht mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een merkenrechtlicentie.

 

Alle inhoud van derden, zoals gedefinieerd in artikel 3.2, is onderworpen aan de regels van deze derde partij.

 

2.3. Beperkingen aan het gebruik

 

Zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Michelin, zijn alle reproducties, representaties en gebruik verboden, die niet hierboven vermeld zijn, in het bijzonder is niet toegestaan:

 

  • elke aanpassing, al dan niet op verzoek openbaar beschikbaar te stellen, distributie, heruitzending in welke vorm dan ook, netwerkvorming, openbare communicatie van de gehele of een deel van de Website, teksten, diensten, merken en alle beschermde elementen of die mogelijk worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten die op de Website worden weergegeven;
  • het kopiëren van het geheel of een deel, of hergebruik, ook voor privédoeleinden, van een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de op de Website aangemaakte databases of van databases toegankelijk via de Website;
  • het kopiëren van het geheel of een deel / of hergebruik, herhaald en/of systematisch, ook voor privédoeleinden, van een niet-substantieel deel van de inhoud van de door de Website aangemaakte databases of toegankelijk op de Website;
  • elke link, toegang, wijziging, toevoeging, verwijdering die betrekking heeft op het geautomatiseerde verwerkingssysteem voor het online publiceren en die de publicatievoorwaarden of het redactionele beleid wijzigt.

 

Wij herinneren er u aan dat het in het bijzonder verboden is :

 

  • frauduleuze toegang en onderhoud in een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem
  • de verwijdering, wijziging of frauduleuze toevoeging van gegevens in dit systeem te belemmeren

 

Iedere gebruiker die frauduleus handelt in de context van deze juridische kennisgeving kan worden vervolgd op civiele of strafrechtelijke gronden die met name de inbreuken op het auteursrecht, de naburige rechten, de rechten van de producenten van databases en / of de behandelingssystemen onderdrukken.

 


ARTIKEL 3 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


3.1. Overzicht

De inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot de informatie, teksten, bestanden, afbeeldingen, foto's, data, databanken, software, API's, afbeeldingen, foto's, beelden, video's inclusief soundtrack, merken en logo's en de vorm van al deze elementen en de Website zelf) is beschermd door copyright en / of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is het exclusieve eigendom van hun respectievelijke uitgevers. Het kopiëren, reproduceren gebruiken, bewerken, aanpassen, wijzigen, vertalen, distribuëren, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud, behorend tot Michelin of een derde partij die de rechten heeft verleend aan Michelin, op welke wijze dan ook, met uitzondering van de rechten die u werden toegekend onder punt 2 en/of kopiëren voor het exclusieve privé gebruik van de kopieerder. De inhoud van deze website is onderhevig aan veranderingen en wordt zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet beschikbaar gesteld, wat kan niet leiden tot enig recht op schadevergoeding. De inhoud wordt beschermd door © 2019 MICHELIN of het auteursrecht van haar partners. De logo's zijn geregistreerde merken.

 

De gegevens met betrekking tot bandenspecialisten en de verschillende soorten banden in functie van het voertuigtype, verzameld en ter beschikking gesteld aan gebruikers van deze Website voor consultatie, vormen een database, waarvan Michelin de producent en de eigenaar is. De inhoud van deze database is daarom beschermd door het auteursrecht en door de wettelijke bepalingen betreffende de rechtsbescherming van databanken, gebaseerd op de richtlijn  96 / 9 / EG van 11 maart 1996.

 

3.2. Aanvullende regels voor de inhoud van derden

Bepaalde "Inhoud van derden" (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, bestanden, afbeeldingen, grafieken, gegevens, foto's, visuals, video's en soundtracks, software, API's en databases, URL-links, sites van derden, datastromen van sociale netwerken, RSS-feeds van blogs, gegevensdatabases en woordenboeken en alle andere inhoud of andere goederen, in elk formaat, verkregen of afgeleid van externe bronnen aan Michelin en beschikbaar gesteld op of via de Website of wanneer uw gebruik van de Website. Elk intellectueel eigendomsrecht en gebruikslicentie met betrekking tot inhoud van derden zijn onderworpen aan de regels die door die derde partij zijn vastgesteld.

 

De externe eigenaar, auteur of leverancier van inhoud van derden blijft de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud en het gebruiksrecht voor deze inhoud van derden blijft onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden zoals gedefinieerd door de externe eigenaar, auteur of leverancier van de inhoud.

 

ARTIKEL 4 : E-MAIL:

 

Om per e-mail met Michelin te corresponderen, moet u het elektronische contactformulier invullen dat beschikbaar is op de Website. De antwoorden van Michelin op e-mails, evenals de toegang tot de Website en de inhoud kunnen niet worden aangepast of kunnen geen bewijs zijn van de uitoefening van een reclame-, promotie- of commerciële activiteit op het grondgebied van het land waar de gebruiker zich bevindt.

 

ARTIKEL 5 : BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

Wij verwijzen u naar onze Privacyverklaring inzake persoonsgegevens en onze cookiesbeleid.

 

Onze Website kan ‘links’ naar andere Websites bevatten. Wij informeren u dat wanneer u onze Website verlaat, u mogelijk wordt onderworpen aan andere uitgangspunten ter bescherming van persoonsgegevens waarop Michelin geen controle heeft en voor welke Michelin niet aansprakelijk is.

 

ARTIKEL 6 : GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 

6.1 Algemene begrenzing

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, WORDT DE INHOUD DIE OP DE WEBSITE WORDT GEPUBLICEERD EN/OF TOEGANKELIJK IS VIA DE WEBSITE, GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, EN VERKLAART MICHELIN UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AARD DAN OOK AF TE WIJZEN, DIT VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE INHOUD VAN WEBSITE. MET NAME IS MICHELIN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE BESMETTING VAN UW COMPUTER (MATERIAAL EN IMMATERIAAL) ALS GEVOLG VAN DE VERSPREIDING VAN EEN VIRUS OF ANDERE COMPUTERINFECTIES. HET IS AAN U OM ALLE PASSENDE MAATREGELEN TE TREFFEN OM UW COMPUTERMIDDELEN TE BESCHERMEN.

 

IN GEEN GEVAL ZIJN MICHELIN, HAAR DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, AGENTEN, LEVERANCIERS OF PARTNERS VERMELD OP DE WEBSITE AANSPRAKELIJK IN VERBAND MET ENIG ACTIE VOOR IN CONTRACTUELE, AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE ACTIE, VOOR ENIGE SCHADE DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH IN ENIGE SCHADE, INCLUSIEF VAN FINANCIELE OF COMMERCIËLE AARD, HET GEVOLG VAN TOEGANG (NIET TOEGANG) EN / OF GEBRUIK (NIET GEBRUIK) VAN DE WEBSITE OF ENIGE INHOUD DAT WORDT VERKREGEN OP OF VANAF DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN DE INHOUD VAN DERDEN (ZOALS OMSCHREVEN IN SECTIE 3.2 HIERBOVEN).


6.2. Aanvullende beperking op de Websites en inhoud van derden

DE WEBSITE KAN EENVOUDIGE OF COMPLEXE LINKS BEVATTEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN, MET VOOR DE COMPLEXE LINKS DE GOEDKEURING VAN DEZE DERDEN.

 

U ERKENT DAT MICHELIN NIET VERANTWOORDELIJK IS EN GEEN ENKELE VERPLICHTING HEEFT OP HET CONTROLEREN, MONITOREN OF RECTIFICEREN VAN WEBSITES VAN DERDEN. BOVENDIEN VOERT MICHELIN GEEN ENKELE CONTROLE UIT OP DEZE WEBSITES EN IS DAAROM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HUN TOEGANKELIJKHEID, RELEVANTIE, BESCHIKBAARHEID, INHOUD, ADVERTENTIES, PRODUCTEN EN / OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA DEZE WEBSITES. MICHELIN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE DIE KAN ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG (GEEN TOEGANG) OF GEBRUIK (NIET GEBRUIK) VAN DE WEBSITE VAN DERDEN OF  OM WEGENS NIET-NALEVING VAN DEZE INHOUD VAN ENIGE REGLEMENTERING .

 

MICHELIN HEEFT DE MOGELIJKHEID OM DE WEBSITE TE UPDATEN, WIJZIGEN OF AAN TE PASSEN, IN GEVAL VAN EEN WIJZIGING OF EEN NIETTOEGANKELIJKHEID VAN DE INHOUD VAN DERDEN OF WEBSITES VAN DERDEN IS MICHELIN OOK GERECHTIGD OM DE TOEGANG TOT DE INHOUD VAN DERDEN TE STOPPEN ZONDER ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U.

 

ARTIKEL 7 : BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

 

Elk geschil met betrekking tot deze Website en deze juridische kennisgeving zal worden voorgelegd aan de rechtbank van ‘s-Hertogenbosch en wordt beheerst en geanalyseerd volgens de Nederlandse wetgeving ten gronde, ongeacht de regels inzake internationaal privaatrecht. Het gebruik van de Website impliceert de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker voor de toepassing van deze clausule. In het geval dat een van de bepalingen van dit document om welke reden dan ook als illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dit niet als onderdeel van dit document worden beschouwd en heeft het geen invloed op de geldigheid of de toepassing van de overige bepalingen.

 

Datum : 30/06/2019